Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΚΤΕΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

– Την άδεια κυκλοφορίας οχήματος
– Το δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (εάν το όχημα έχει επανελεγχθεί)
– Την ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης του ατόμου που προσκομίζει το όχημα για έλεγχο

Στην περίπτωση που υπάρχει Δελτίο Τεχνικό Ελέγχου σε ισχύ και ο οδηγός απλά επιθυμεί τον έλεγχο σε ένα ή περισσότερα μέρη του οχήματος, πραγματοποιείται ολικός ή μερικός εκούσιος έλεγχος.

Εκούσιος Έλεγχος

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Ελαφρά οχήματα

Έλεγχος ελαφρών οχημάτων (επιβατικά και φορτηγά με μικτό βάρος μικρότερο ή ίσο με 3,5t). Εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άδεια κυκλοφορίας, προιγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου, ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης) υπάρχουν έλεγχοι στους οποίους απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα.

Δικαιολογητικά για Ελαφρά Οχήματα

Έλεγχος ελαφρών οχημάτων

Έλεγχος βαρέων οχημάτων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Βαριά οχήματα

Έλεγχος βαρέων οχημάτων (λεωφορεία και φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5t). Γενικά, εκτός από την άδεια κυκλοφορίας και το δελτίο προηγουμένου τεχνικού ελέγχου (εφόσον υπάρχει) για τα βαρέα οχήματα απαιτείται κατά τον τεχνικό έλεγχο, Bεβαίωση εγκατάστασης ή ελέγχου ταχογράφου σε ισχύ, Βεβαίωση εγκαταστάτης ή ελέγχου περιοριστή ταχύτητας.

Δικαιολογητικά για Βαρέα Οχήματα

Για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου, εκτός από το καθορισμένο αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος, ανάλογα με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης ελέγχου. Στο link τιμές ελέγχων υπάρχει αναλυτικός πίνακας ο οποίος περιέχει τις τιμές των παραβόλων λόγω εκπρόθεσμου ελέγχου.

Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος και Επανέλεγχος

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛΑΦΡΑ, ΔΙΚΥΚΛΑ, ΒΑΡΕΑ)

Για τον ειδικό έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος (αρχικός έλεγχος για την ένταξη του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών)

– Άδεια λειτουργίας της σχολής οδηγών
– Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων (δεν ισχύει για δίκυκλα)

Για τον έλεγχο οχημάτων που εισάγονται στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε.

– Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
– Αντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας (εφόσον υπάρχει)

Για τον έλεγχο οχημάτων από ΟΔΔΥ

– Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ

Προετοιμασία οχήματος για ΚΤΕΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το όχημα να προσκομίζεται καθαρό και με κενό το χώρο αποσκευών (πορτ – μπαγκάζ). Το όχημά σας να διαθέτει τρίγωνο, πλήρες κιβώτιο Α’ βοηθειών και πυροσβεστήρα/ες ξηράς κόνεως που να μην έχει λήξει, γρύλο, ρεζέρβα ή κιτ επισκευής ελαστικού και εργαλεία.

Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου

Από τον Τεχνικό Έλεγχο του Οχήματος μπορεί να προκύψουν:

– Καμία ‘Ελλειψη: το όχημα εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ).
– Δευτερεύουσες Ελλείψεις: το όχημα εφοδιάζεται κανονικά με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει τις ελλείψεις χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχου.
– Σοβαρές Ελλείψεις: το όχημα δεν εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο εντός της προθεσμίας των 20 (ή 30) ημερών εφόσον έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν.
– Επικίνδυνες ελλείψεις: το όχημα χαρακτηρίζεται ως μη ασφαλές και επικίνδυνο. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα τις ελλείψεις και να προσέλθει για επανέλεγχο του οχήματος.

Ποινές

– Ο τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα οχήματα. Σε περίπτωση που το όχημα δε είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές.

Προετοιμασία οχήματος για ΚΤΕΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το όχημα να προσκομίζεται καθαρό και με κενό το χώρο αποσκευών (πορτ – μπαγκάζ). Το όχημά σας να διαθέτει τρίγωνο, πλήρες κιβώτιο Α’ βοηθειών και πυροσβεστήρα/ες ξηράς κόνεως που να μην έχει λήξει, γρύλο, ρεζέρβα ή κιτ επισκευής ελαστικού και εργαλεία.

Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου

Από τον Τεχνικό Έλεγχο του Οχήματος μπορεί να προκύψουν:

– Καμία ‘Ελλειψη: το όχημα εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ).
– Δευτερεύουσες Ελλείψεις: το όχημα εφοδιάζεται κανονικά με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει τις ελλείψεις χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχου.
– Σοβαρές Ελλείψεις: το όχημα δεν εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας (ΕΣΤΕ) και ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο εντός της προθεσμίας των 20 (ή 30) ημερών εφόσον έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν.
– Επικίνδυνες ελλείψεις: το όχημα χαρακτηρίζεται ως μη ασφαλές και επικίνδυνο. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα τις ελλείψεις και να προσέλθει για επανέλεγχο του οχήματος.

Ποινές

– Ο τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα οχήματα. Σε περίπτωση που το όχημα δε είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές.