Έλεγχος βαρέων οχημάτων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Δικαιολογητικά για Βαρέα Οχήματα

Έλεγχος βαρέων οχημάτων (λεωφορεία και φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5t) Γενικά, εκτός από την άδεια κυκλοφορίας και το δελτίο προηγουμένου τεχνικού ελέγχου (εφόσον υπάρχει) για τα βαρέα οχήματα απαιτείται κατά τον τεχνικό έλεγχο:

– Βεβαίωση εγκατάστασης ή ελέγχου ταχογράφου σε ισχύ, η οποία δεν απαιτείται να είναι θεωρημένη (ισχύει για 2 χρόνια, εφόσον δεν γίνει κάποια αλλαγή). Εξαίρεση αποτελούν τα λεωφορεία που εκτελούν αστικές μεταφορές.
– Βεβαίωση εγκατάστασης ή ελέγχου περιοριστή ταχύτητας σε οχήματα που απαιτείται (σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται βεβαίωση για την μη απαίτησή του).

Στην περίπτωση που υπάρχει Δελτίο Τεχνικό Ελέγχου σε ισχύ και ο οδηγός απλά επιθυμεί τον έλεγχο σε ένα ή περισσότερα μέρη του οχήματος, πραγματοποιείται ολικός ή μερικός εκούσιος έλεγχος.

Εκούσιος Έλεγχος

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για όλα τα φορτηγά μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό ADR.

– Φύλλο δοκιμών (έκθεση ελέγχων) από φορέα ελέγχου ADR
– lσχύον ΔΤΕ χωρίς ΣΕ ή ΕΕ.(συνήθως το όχημα προσκομίζεται για έλεγχο ΚΤΕΟ και πιστοποιητικό ADR την ίδια στιγμή)

Για τα βαρέα οχήματα διεθνών μεταφορών με ψυχόμενο ή θερμαινόμενο θάλαμο που μεταφέρουν ευπαθή τρόφιμα (ATP).

– Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΑΤΡ σε ισχύ. Το Πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας μετά από ειδικό έλεγχο του οχήματος από τους Φορείς Ελέγχου ΑΤΡ

‘Ελεγχος βαρέων οχημάτων

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για όλα τα φορτηγά μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό ADR.

– Φύλλο δοκιμών (έκθεση ελέγχων) από φορέα ελέγχου ADR
– lσχύον ΔΤΕ χωρίς ΣΕ ή ΕΕ.(συνήθως το όχημα προσκομίζεται για έλεγχο ΚΤΕΟ και πιστοποιητικό ADR την ίδια στιγμή)

Για τα βαρέα οχήματα διεθνών μεταφορών με ψυχόμενο ή θερμαινόμενο θάλαμο που μεταφέρουν ευπαθή τρόφιμα (ATP).

– Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΑΤΡ σε ισχύ. Το Πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας μετά από ειδικό έλεγχο του οχήματος από τους Φορείς Ελέγχου ΑΤΡ

‘Ελεγχος βαρέων οχημάτων

Ειδικός έλεγχος ABS

– Για τα βαρέα οχήματα που πρόκειται να ελεγχθούν για τον εκ των υστέρων τοποθέτηση ή για την ύπαρξη ABS απαιτούνται τα παραστατικά που αναφέρει η εγκύκλιος 9527/535 του Υπουργείου Μεταφορών.

Υδραυλική Πόρτα

– Στην περίπτωση που το όχημα είναι εφοδιασμένο με υδραυλική πόρτα πρέπει να αναφέρεται στην άδεια η παρατήρηση «φέρει υδραυλική πόρτα» και λεπτομέρειες σχετικά με την διάταξη (π.χ. σειριακός αριθμός). Στην περίπτωση που δεν αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία στην άδεια κυκλοφορίας μπορεί να γίνει αποδεκτό υπηρεσιακό σημείωμα.

Γερανοφόρα

– Στην περίπτωση οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με ανυψωτικό μηχανισμό (γερανό) απαιτείται η αναγραφή, επί της άδειας κυκλοφορίας στο πεδίο «τύπος αμάξης», του χαρακτηρισμού γερανοφόρο. Επιπρόσθετα σε οχήματα ταξινομημένα μετά τις 11/07/2008, θα ζητείται σφραγισμένη από τον φορέα ελέγχου πιστοποίηση του γερανού σε ισχύ.