Έλεγχος ελαφρών οχημάτων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Δικαιολογητικά για Ελαφρά Οχήματα

Έλεγχος ελαφρών οχημάτων (επιβατικά και φορτηγά με μικτό βάρος μικρότερο ή ίσο με 3,5t). Εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άδεια κυκλοφορίας, προιγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου, ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης) υπάρχουν έλεγχοι στους οποίους απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα.

Στην περίπτωση που υπάρχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ και ο οδηγός απλά επιθυμεί τον έλεγχο σε ένα ή περισσότερα μέρη του οχήματος, πραγματοποιείται ολικός ή μερικός εκούσιος έλεγχος.

Εκούσιος Έλεγχος

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για τον Έλεγχο Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΧΙ)

– Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου ηλεκτρονικά αναγνωρίσιμου σήματος από την Π.Ο.ΕΙ.Α.Τ.Α
– Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη και συντηρητή του ταξίμετρου
– Άδεια εγκατάστασης CB

Για τον ειδικό τεχνικό έλεγχο εγκατάστασης υγραεριοκίνησης (προκειμένου να δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ως καύσιμο το υγραέριο)

– Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του εγκαταστάτη μηχανικού σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο παράρτημα της της Υ.Α. ΦΑ1/59683/3936 (ΦΕΚ2733/Β/16-12-2015) και στην τροποποίησή της Υ.Α.οικ.93543/4756 (ΦΕΚ4856/Β/29-12-2017)
– Βεβαίωση δυνατότητας λειτουργίας της συσκευής υγραερίου σε συνδυασμό με τον αισθητήρα οξυγόνου (απαιτείται μόνο για τα οχήματα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας). Εναλλακτικά, βεβαίωση αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου στη χώρα μας.
– Παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού διασκευής, από τα οποία να προκύπτει ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, καθώς και ότι η ημερομηνία εγκατάστασης που αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη είναι ίδια με αυτή του παραστατικού τοποθέτησης του εξοπλισμού

Ειδικός τεχνικός έλεγχος εγκατάστασης υγραεριοκίνησης.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για τον Έλεγχο Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΧΙ)

– Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου ηλεκτρονικά αναγνωρίσιμου σήματος από την Π.Ο.ΕΙ.Α.Τ.Α
– Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη και συντηρητή του ταξίμετρου
– Άδεια εγκατάστασης CB

Για τον ειδικό τεχνικό έλεγχο εγκατάστασης υγραεριοκίνησης (προκειμένου να δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ως καύσιμο το υγραέριο)

– Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του εγκαταστάτη μηχανικού σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο παράρτημα 1 της Υ.Α. 18586/698 (ΦΕΚ411/Β/29-3-2000) και στην τροποποίησή της 42096/5050(ΦΕΚ2269/Β/2013)
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της μετάφρασης της δήλωσης συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρίας του εξοπλισμού υγραεριοκίνησης (απαιτείται μόνο για τα οχήματα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας)
– Παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού διασκευής, από τα οποία να προκύπτει ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, καθώς και ότι η ημερομηνία εγκατάστασης που αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη είναι ίδια με αυτή του παραστατικού τοποθέτησης του εξοπλισμού

Ειδικός τεχνικός έλεγχος εγκατάστασης υγραεριοκίνησης.

Για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος με εγκατάσταση υγραεριοκίνησης

– Κατά τον περιοδικό έλεγχο αναζητείται -αρχικά- η υπεύθυνη δήλωση της αρχικής εγκατάστασης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η εύρεσή της από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών ή το ΚΤΕΟ που πραγματοποιήθηκε ο αρχικός έλεγχος, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση περιοδικού ελέγχου. Η τελευταία θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του εγκαταστάτη μηχανικού σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο παράρτημα 2 της Υ.Α. 18586/698 (ΦΕΚ411/Β/29-3-2000) και στην τροποποίησή της 42096/5050(ΦΕΚ2269/Β/2013), η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευθύνου πέραν του ενός μήνα
– Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αντικατάστασης του πνεύμονα, της δεξαμενής ή του ηλεκτρονικού εγκεφάλου του συστήματος υγραεριοκίνησης, απαιτείται ειδικός τεχνικός έλεγχος της εγκατάστασης (αρχικός έλεγχος).

Για τον έλεγχο οχημάτων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης μικρότερα ή ίσα των 3,5 tn

– Παραστατικό ογκομέτρησης που να αποδεικνύει ότι η δεξαμενή που φέρει το όχημα είναι χωρητικότητας (όχι ωφέλιμο φορτίο) μικρότερη ή ίση των 1000λίτρων

Για τον έλεγχο φορτηγών με υδραυλική πόρτα

– Υπηρεσιακό σημείωμα από την Διεύθυνση Μεταφορών ή αναλυτική αναγραφή των στοιχείων της υδραυλικής πόρτας στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος