Έλεγχος ελαφρών οχημάτων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Δικαιολογητικά για Ελαφρά Οχήματα

Έλεγχος ελαφρών οχημάτων (επιβατικά και φορτηγά με μικτό βάρος μικρότερο ή ίσο με 3,5t). Εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άδεια κυκλοφορίας, προιγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου, ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης) υπάρχουν έλεγχοι στους οποίους απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα.

Στην περίπτωση που υπάρχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ και ο οδηγός απλά επιθυμεί τον έλεγχο σε ένα ή περισσότερα μέρη του οχήματος, πραγματοποιείται ολικός ή μερικός εκούσιος έλεγχος.

Εκούσιος Έλεγχος

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για τον Έλεγχο Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΧΙ)

– Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου ηλεκτρονικά αναγνωρίσιμου σήματος από την Π.Ο.ΕΙ.Α.Τ.Α
– Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη και συντηρητή του ταξίμετρου
– Άδεια εγκατάστασης CB

Για τον ειδικό τεχνικό έλεγχο εγκατάστασης υγραεριοκίνησης (προκειμένου να δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ως καύσιμο το υγραέριο)

– Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του εγκαταστάτη μηχανικού σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο παράρτημα της Υ.Α. 291957 (ΦΕΚ5060/Β/28-09-2022)
– Βεβαίωση (δήλωση συμμόρφωσης) του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου του οχήματος και του εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα), εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα, από την οποία να προκύπτει ότι μετά την τοποθέτηση του συστήματος υγραερίου (LPG) [ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου και εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα)] στο όχημα (περιγράφεται το όχημα και ο κινητήρας του) οι εκπομπές καυσαερίων είναι ίσες ή μικρότερες από τα όρια της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά στις εκπομπές ρύπων που ίσχυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον χρόνο της ταξινόμησης του οχήματος ως καινούργιο
– Παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού διασκευής, από τα οποία να προκύπτει ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, καθώς και ότι η ημερομηνία εγκατάστασης που αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη είναι ίδια με αυτή του παραστατικού τοποθέτησης του εξοπλισμού

Ειδικός τεχνικός έλεγχος εγκατάστασης υγραεριοκίνησης.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για τον Έλεγχο Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΧΙ)

– Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου ηλεκτρονικά αναγνωρίσιμου σήματος από την Π.Ο.ΕΙ.Α.Τ.Α
– Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη και συντηρητή του ταξίμετρου
– Άδεια εγκατάστασης CB

Για τον ειδικό τεχνικό έλεγχο εγκατάστασης υγραεριοκίνησης (προκειμένου να δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ως καύσιμο το υγραέριο)

– Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του εγκαταστάτη μηχανικού σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο παράρτημα της Υ.Α. 291957 (ΦΕΚ5060/Β/28-09-2022)
– Βεβαίωση (δήλωση συμμόρφωσης) του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου του οχήματος και του εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα), εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα, από την οποία να προκύπτει ότι μετά την τοποθέτηση του συστήματος υγραερίου (LPG) [ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου και εξαεριωτή/υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα)] στο όχημα (περιγράφεται το όχημα και ο κινητήρας του) οι εκπομπές καυσαερίων είναι ίσες ή μικρότερες από τα όρια της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά στις εκπομπές ρύπων που ίσχυε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον χρόνο της ταξινόμησης του οχήματος ως καινούργιο
– Παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού διασκευής, από τα οποία να προκύπτει ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, καθώς και ότι η ημερομηνία εγκατάστασης που αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη είναι ίδια με αυτή του παραστατικού τοποθέτησης του εξοπλισμού

Ειδικός τεχνικός έλεγχος εγκατάστασης υγραεριοκίνησης.

Για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος με εγκατάσταση υγραεριοκίνησης

– Κατά τον περιοδικό έλεγχο αναζητείται -αρχικά- η υπεύθυνη δήλωση της αρχικής εγκατάστασης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η εύρεσή της από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών ή το ΚΤΕΟ που πραγματοποιήθηκε ο αρχικός έλεγχος, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση περιοδικού ελέγχου. Η τελευταία θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986) του εγκαταστάτη μηχανικού σύμφωνα με αυτά που ορίζονται παράρτημα 6 της Υ.Α. 291957 (ΦΕΚ5060/Β/28-09-2022)
– Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αντικατάστασης του πνεύμονα, της δεξαμενής ή του ηλεκτρονικού εγκεφάλου του συστήματος υγραεριοκίνησης, κατά τη διάρκεια του επόμενου περιοδικού τεχνικού ελέγχου προσκομίζονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία παρέχονται από τον  εγκαταστάτη μηχανικό) προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος του οχήματος στο τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για τον έλεγχο οχημάτων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης μικρότερα ή ίσα των 3,5 tn

-Ύπαρξη στην άδεια κυκλοφορίας της παρατήρησης «ΔΕΞΑΜΕΝΗ <1000 ΛΙΤΡΩΝ»
-Ύπαρξη ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης δεξαμενής που έχει εκδοθεί από φορέα διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων ADR.

Για τον έλεγχο φορτηγών με υδραυλική πόρτα

– Υπηρεσιακό σημείωμα από την Διεύθυνση Μεταφορών ή αναλυτική αναγραφή των στοιχείων της υδραυλικής πόρτας στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος